EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Innovation and Advanced Manufacturing
Tourism, Emerging and Creative Industries
Brussels, 07/03/2016
GROW F4 (2016) 1324546
Vážený pán / pani,


obrovský potenciál digitálnej ekonomiky sa v Európe nevyužíva, i keď fakty dokazujú, že nové digitálne možnosti vytvárajú nové obchodné príležitosti.

Tieto vyhliadky na rast, ponúkaný digitálnou ekonomikou v Európe, je sľubný aj pokiaľ ide o poskytovanie riešení pre rastúcu mieru zamestnanosti a vytváranie nových pracovných príležitostí, najmä pre mladých ľudí.

Posilnenie využívania digitálnych technológií a on-line služieb sa nachádza medzi politickými prioritami Európskej komisie.

Cestovný ruch je jedným z hlavných prispievateľov do európskeho hospodárstva a ako taký má zásadný význam pre zabezpečenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu v EÚ. Posilnenie digitalizácie v oblasti cestovného ruchu malých a stredných podnikov (MSP) umožní rozvoj európskeho cestovného ruchu v dnešnom digitálnom svete.

V súčasnej dobe existuje len veľmi málo dostupných údajov a informácií nielen o digitalizácii cestovného ruchu v EÚ, ale aj o prekážkach, ktoré bránia digitalizácii podnikom v EÚ v oblasti cestovného ruchu s cieľom zlepšiť ich používanie digitálnych nástrojov.

Vzhľadom k tomuto, zadala Európska komisia výskumný projekt s cieľom stanoviť úroveň digitalizácie európskych malých a stredných podnikov v oblasti cestovného ruchu a bariér digitalizácie, ktorým tieto podniky čelia.

V tejto súvislosti by sme ocenili, keby ste mohli prispieť svojím časom a skúsenosťami účasťou na tomto výskume.


Vopred ďakujem za Vašu účasť.

S pozdravom,

Carlo CORAZZA
[e-signed]
EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Innovation and Advanced Manufacturing
Tourism, Emerging and Creative Industries
Brussels, 07/03/2016
GROW F4 (2016) 1324546
Dear Sir / Madam,


The huge potential of the digital economy is underexploited in Europe. There is evidence that new digital opportunities create new business opportunities.

The growth prospects offered by the digital economy in Europe are promising also in terms of providing solutions for the soaring rates of unemployment and creating new job opportunities, particularly for young people.

Enhancing the use of digital technologies and online services is among the European Commission's policy priorities.

Tourism is one of the key contributors to the European economy and as such is critical to ensure the competitiveness of EU tourism. Enhancing digitalisation of tourism SMEs will enable the European tourism industry to thrive in today’s digital world.

Currently, there is very little data and information available on the level of digitalization specifically in the tourism sector at EU level as well as on the obstacles preventing EU tourism businesses to improve their use of digital tools.

In view of this, the European Commission has commissioned a research project to determine the level of digitalisation of European tourism SMEs and the barriers these organisations are facing.

In this regard, we would appreciate if you could contribute with your time and experience by participating in this research.


Thank you in advance for your participation.

Kind regards,

Carlo CORAZZA
[e-signed]