EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Innovation and Advanced Manufacturing
Tourism, Emerging and Creative Industries
Brussels, 07/03/2016
GROW F4 (2016) 1324546
Kära Herr / Fru,


Den stora potentialen i den digitala ekonomin är underutnyttjad i Europa. Vi vet att nya digitala lösningar skapar nya affärsmöjligheter.

Den digitala ekonomin i Europa erbjuder tillväxtmöjligheter som kan råda bot på den stigande arbetslösheten och skapa nya jobbmöjligheter, särskilt för unga människor.

Att förbättra användandet av digital teknik och internettjänster är en av EU-kommissionens prioriteringar.

Turism är en starkt bidragande faktor till Europas ekonomi och det är därför av största vikt att säkerställa konkurrenskraften inom EU:s turism. Att förbättra digitaliseringen av små-och medelstora turismföretag kommer möjliggöra för den europeiska turistindustrin att utvecklas i dagens digitaliserade värld.

För närvarande finns det väldigt lite data och information tillgänglig såväl om graden av digitalisering, särskilt i turismbranschen, som de hinder som försvårar för besöksnäringar att förbättra användningen av digitala verktyg.

Med anledning av detta har EU-kommissionen tillsatt ett forskningsprojekt i syfte att avgöra graden av digitalisering inom europeiska små-och medelstora turismföretag och de svårigheter dessa företag möter.

Vi skulle därför uppskatta om ville bidra med din tid och erfarenhet genom att delta i denna undersökning.


Tack på förhand för din medverkan.

Vänliga hälsningar,

Carlo CORAZZA
[e-signed]
EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Innovation and Advanced Manufacturing
Tourism, Emerging and Creative Industries
Brussels, 07/03/2016
GROW F4 (2016) 1324546
Dear Sir / Madam,


The huge potential of the digital economy is underexploited in Europe. There is evidence that new digital opportunities create new business opportunities.

The growth prospects offered by the digital economy in Europe are promising also in terms of providing solutions for the soaring rates of unemployment and creating new job opportunities, particularly for young people.

Enhancing the use of digital technologies and online services is among the European Commission's policy priorities.

Tourism is one of the key contributors to the European economy and as such is critical to ensure the competitiveness of EU tourism. Enhancing digitalisation of tourism SMEs will enable the European tourism industry to thrive in today’s digital world.

Currently, there is very little data and information available on the level of digitalization specifically in the tourism sector at EU level as well as on the obstacles preventing EU tourism businesses to improve their use of digital tools.

In view of this, the European Commission has commissioned a research project to determine the level of digitalisation of European tourism SMEs and the barriers these organisations are facing.

In this regard, we would appreciate if you could contribute with your time and experience by participating in this research.


Thank you in advance for your participation.

Kind regards,

Carlo CORAZZA
[e-signed]