EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Innovation and Advanced Manufacturing
Tourism, Emerging and Creative Industries
Brussels, 07/03/2016
GROW F4 (2016) 1324546
Szanowni Państwo,


Europa nie wykorzystuje olbrzymiego potencjału, jaki niosą z sobą technologie informacyjno-komunikacyjne. A z istniejącej ewidencji wynika, że nowe możliwości cyfrowe tworzą nowe możliwości biznesowe.

Perspektywy rozwoju tworzone przez gospodarkę cyfrową są w Europie obiecujące, także w zakresie dostarczania rozwiązań dla rosnących wskaźników bezrobocia i tworzenia nowych miejsc pracy, szczególnie dla młodych ludzi.

Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych i usług internetowych jest jednym z priorytetów polityki Komisji Europejskiej.

Turystyka jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki europejskiej, stąd zapewnienie konkurencyjności tego sektora ma zasadnicze znaczenie. Wzrost poziomu cyfryzacji małych i średnich firm turystycznych jest warunkiem rozwoju europejskiego przemysłu turystycznego w dzisiejszym cyfrowym świecie.

Aktualnie dysponujemy bardzo skąpą ilością danych i informacji na temat poziomu cyfryzacji, zwłaszcza europejskich firm turystycznych, jak i na temat przeszkód, utrudniających tym firmom zwiększenie poziomu wykorzystania narzędzi cyfrowych.

Majac powyższe na względzie Komisja Europejska zleciła realizację projektu badawczego mającego na celu określenie poziomu cyfryzacji europejskich małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych i barier, na jakie te firmy napotykają.

W związku z tym, będziemy wdzięczni, jeśli zechcą Państwo poświęcić swój czas i wziąć udział w tym badaniu dzieląc się z nami swoim doświadczenie.


Z góry dziękuję Państwu za udział w badaniu.

Z poważaniem,

Carlo CORAZZA
[e-signed]
EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Innovation and Advanced Manufacturing
Tourism, Emerging and Creative Industries
Brussels, 07/03/2016
GROW F4 (2016) 1324546
Dear Sir / Madam,


The huge potential of the digital economy is underexploited in Europe. There is evidence that new digital opportunities create new business opportunities.

The growth prospects offered by the digital economy in Europe are promising also in terms of providing solutions for the soaring rates of unemployment and creating new job opportunities, particularly for young people.

Enhancing the use of digital technologies and online services is among the European Commission's policy priorities.

Tourism is one of the key contributors to the European economy and as such is critical to ensure the competitiveness of EU tourism. Enhancing digitalisation of tourism SMEs will enable the European tourism industry to thrive in today’s digital world.

Currently, there is very little data and information available on the level of digitalization specifically in the tourism sector at EU level as well as on the obstacles preventing EU tourism businesses to improve their use of digital tools.

In view of this, the European Commission has commissioned a research project to determine the level of digitalisation of European tourism SMEs and the barriers these organisations are facing.

In this regard, we would appreciate if you could contribute with your time and experience by participating in this research.


Thank you in advance for your participation.

Kind regards,

Carlo CORAZZA
[e-signed]