EUROPESE COMMISSIE
Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en KMO’s
Innovatie en Advanced Manufacturing
Toerisme, Opkomende en Creatieve Industrieën
Brussels, 07/03/2016
GROW F4 (2016) 1324546
Geachte heer / mevrouw,


Het grote potentieel van de digitale economie is onderbenut in Europa. Het is bewezen dat nieuwe digitale mogelijkheden nieuwe zakelijke kansen creëren.

De groeivooruitzichten als gevolg van de digitale economie in Europa zijn veelbelovend, ook in termen van het bieden van oplossingen voor de zeer hoge werkloosheidsgraad en het scheppen van nieuwe banen, vooral voor jongeren.

Het stimuleren van het gebruik van digitale technologieën en online services is één van de prioriteiten van het beleid van de Europese Commissie.

Toerisme draagt veel bij tot de Europese economie en is als zodanig van cruciaal belang om het concurrentievermogen van het toerisme in de EU te waarborgen. Een betere digitalisering zal toeristische kmo’s in staat stellen om succesvol te zijn in de huidige digitale wereld.

Momenteel zijn er zeer weinig gegevens en informatie beschikbaar over het niveau van digitalisering, in het bijzonder van de toeristische sector op Europees niveau, noch over de belemmeringen die toeristische bedrijven in de EU verhinderen om hun gebruik van digitale hulpmiddelen te verbeteren.

Met dit gegeven is de Europese Commissie een onderzoek gestart om het niveau van digitalisering van de Europese toeristische kmo’s te bepalen en de hindernissen waarmee deze organisaties worden geconfronteerd in kaart te brengen.

Met het oog hierop, zouden wij het op prijs stellen indien wij op uw tijd en ervaring kunnen rekenen. Wij appreciëren dan ook zeer uw deelname aan dit onderzoek.


Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Vriendelijke groeten,

Carlo CORAZZA
[e-signed]
EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Innovation and Advanced Manufacturing
Tourism, Emerging and Creative Industries
Brussels, 07/03/2016
GROW F4 (2016) 1324546
Dear Sir / Madam,


The huge potential of the digital economy is underexploited in Europe. There is evidence that new digital opportunities create new business opportunities.

The growth prospects offered by the digital economy in Europe are promising also in terms of providing solutions for the soaring rates of unemployment and creating new job opportunities, particularly for young people.

Enhancing the use of digital technologies and online services is among the European Commission's policy priorities.

Tourism is one of the key contributors to the European economy and as such is critical to ensure the competitiveness of EU tourism. Enhancing digitalisation of tourism SMEs will enable the European tourism industry to thrive in today’s digital world.

Currently, there is very little data and information available on the level of digitalization specifically in the tourism sector at EU level as well as on the obstacles preventing EU tourism businesses to improve their use of digital tools.

In view of this, the European Commission has commissioned a research project to determine the level of digitalisation of European tourism SMEs and the barriers these organisations are facing.

In this regard, we would appreciate if you could contribute with your time and experience by participating in this research.


Thank you in advance for your participation.

Kind regards,

Carlo CORAZZA
[e-signed]