EIROPAS KOMISIJA
Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts
Inovācija un progresīvā rūpnieciskā ražošana
Inovācija un progresīvā rūpnieciskā ražošana
Briselē, 07/03/2016
GROW F4 (2016) 1324546
Godātais kungs/ Cienītā kundze,


Digitālās ekonomikas lielais attīstības potenciāls Eiropā nav pietiekami novērtēts. Ir pierādīts, ka jaunas digitālas iespējas rada jaunas iespējas uzņēmējdarbībā.

Digitālās ekonomikas izaugsmes iespēju prognozes Eiropā var piedāvāt risinājumus arī sāpīgo bezdarba jautājumu risināšanā un radīt jaunas darba vietas, jo īpaši jauniem cilvēkiem.

Digitālo tehnoloģiju un tiešsaistes pakalpojumu izmantošanas veicināšana ir viena no Eiropas Komisijas politikas prioritātēm.

Tūrisms ir viena no galvenajām lietām, kas stiprina Eiropas ekonomiku un tas ir būtiski, lai nodrošinātu ES tūrisma konkurētspēju. Uzlabojot tūrisma digitalizāciju, mazie un vidējie uzņēmumi palīdzēs Eiropas tūrisma industrijai uzplaukt modernajā digitālajā pasaulē.

Šobrīd ir pieejama ļoti niecīga informācija par digitalizācijas līmeni tūrisma nozarē, jo īpaši par tūrisma industriju ES līmenī, trūkst datu arī par šķēršļiem, kas kavē ES tūrisma uzņēmumus uzlabot savas spējas izmantot digitālos instrumentus.

Šajā sakarā Eiropas Komisija ir uzdevusi veikt izpētes projektu, lai noteiktu mazo un vidējo uzņēmumu digitalizācijas līmeni Eiropas tūrismā un šķēršļus ar kādiem šie uzņēmumi sastopas.

Tāpēc mēs priecātos, ja Jūs varētu veltīt savu laiku un pieredzi dalībai šajā projektā.


Iepriekš pateicos par Jūsu dalību.

Ar cieņu,

Carlo CORAZZA
[e-signed]
EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Innovation and Advanced Manufacturing
Tourism, Emerging and Creative Industries
Brussels, 07/03/2016
GROW F4 (2016) 1324546
Dear Sir / Madam,


The huge potential of the digital economy is underexploited in Europe. There is evidence that new digital opportunities create new business opportunities.

The growth prospects offered by the digital economy in Europe are promising also in terms of providing solutions for the soaring rates of unemployment and creating new job opportunities, particularly for young people.

Enhancing the use of digital technologies and online services is among the European Commission's policy priorities.

Tourism is one of the key contributors to the European economy and as such is critical to ensure the competitiveness of EU tourism. Enhancing digitalisation of tourism SMEs will enable the European tourism industry to thrive in today’s digital world.

Currently, there is very little data and information available on the level of digitalization specifically in the tourism sector at EU level as well as on the obstacles preventing EU tourism businesses to improve their use of digital tools.

In view of this, the European Commission has commissioned a research project to determine the level of digitalisation of European tourism SMEs and the barriers these organisations are facing.

In this regard, we would appreciate if you could contribute with your time and experience by participating in this research.


Thank you in advance for your participation.

Kind regards,

Carlo CORAZZA
[e-signed]