ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γενική Διεύθυνση για την Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ
Καινοτομία και Προηγμένη Μεταποίηση
Τουρισμός, Αναδυόμενοι και Δημιουργικοί Κλάδοι
Βρυξέλλες, 07/03/2016
GROW F4 (2016) 1324546
Αγαπητέ/ή κύριε/α,


Οι τεράστιες προοπτικές της ψηφιακής οικονομίας δεν έχουν πλήρως αξιοποιηθεί στην Ευρώπη. Είναι αποδεδειγμένο ότι οι νέες ψηφιακές ευκαιρίες δημιουργούν παράλληλα νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Επιπλέον, οι προοπτικές ανάπτυξης που προσφέρει η ψηφιακή οικονομία στην Ευρώπη είναι ελπιδοφόρες ως προς την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανεργίας μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους.

Γενικά, η διεύρυνση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών και διαδικτυακών υπηρεσιών αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικά ο τουρισμός συμβάλλει σημαντικά στην Ευρωπαϊκή οικονομία και επομένως είναι καθοριστικό να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα του Ευρωπαϊκού τουρισμού. Απαιτείται λοιπόν διεύρυνση της ψηφιοποίησης των τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ισχυροποίηση της Ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο.

Προς το παρόν, υπάρχουν λίγα διαθέσιμα δεδομένα και πληροφορίες για το επίπεδο ψηφιοποίησης ειδικά στον τουριστικό κλάδο της ΕΕ, όπως και για τα εμπόδια που αποτρέπουν τις τουριστικές επιχειρήσεις της ΕΕ από το να επεκτείνουν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε ένα ερευνητικό έργο για να διαπιστώσει το επίπεδο ψηφιοποίησης των Ευρωπαϊκών τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και τους φραγμούς που αυτές αντιμετωπίζουν.

Εν προκειμένω, θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως εάν διαθέσετε λίγο από το χρόνο και την εμπειρία σας, συμμετέχοντας σε αυτή την έρευνα.


Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

Με εκτίμηση,

Carlo CORAZZA
[e-signed]
EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Innovation and Advanced Manufacturing
Tourism, Emerging and Creative Industries
Brussels, 07/03/2016
GROW F4 (2016) 1324546
Dear Sir / Madam,


The huge potential of the digital economy is underexploited in Europe. There is evidence that new digital opportunities create new business opportunities.

The growth prospects offered by the digital economy in Europe are promising also in terms of providing solutions for the soaring rates of unemployment and creating new job opportunities, particularly for young people.

Enhancing the use of digital technologies and online services is among the European Commission's policy priorities.

Tourism is one of the key contributors to the European economy and as such is critical to ensure the competitiveness of EU tourism. Enhancing digitalisation of tourism SMEs will enable the European tourism industry to thrive in today’s digital world.

Currently, there is very little data and information available on the level of digitalization specifically in the tourism sector at EU level as well as on the obstacles preventing EU tourism businesses to improve their use of digital tools.

In view of this, the European Commission has commissioned a research project to determine the level of digitalisation of European tourism SMEs and the barriers these organisations are facing.

In this regard, we would appreciate if you could contribute with your time and experience by participating in this research.


Thank you in advance for your participation.

Kind regards,

Carlo CORAZZA
[e-signed]