ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
Генерална дирекция за вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП
Иновации и напреднали производства
Туризъм, възникващи и креативни индустрии
Брюксел 07/03/2016
GROW F4 (2016) 1324546
Уважаеми Г-н/Г-жо,


Огромният потенциал на цифровата икономика е недостатъчно използван в Европа. Има доказателства, че новите цифрови възможности създадат нови бизнес възможности.

Перспективите за растеж, предлагани от цифровата икономика в Европа, са обещаващи и по отношение на предоставянето на решения за нарастването на безработицата и създаването на нови възможности за работа, особено за младите хора.

Повишаването на използването на цифровите технологии и онлайн услуги е сред приоритетите на политиката на Европейската комисия.

Туризмът е един от ключовите фактори за европейската икономика и затова е от решаващо значение да се гарантира конкурентоспособността на туризма в ЕС. Повишаването на цифровизацията на МСП в туризма ще позволи на Европейската туристическата индустрия да процъфтява в днешния цифровизиран свят .

В момента има много малко налични данни и информация за нивото на цифровизация, особено в сектора на туризма на равнище ЕС, както и за пречките пред туристическия бизнес в ЕС, които предотвратяват повишаването на използването на дигитални инструменти в сектора.

С оглед на това, Европейската комисия е възложила изследователски проект, за да се определи нивото на цифровизация на европейските МСП в туризма и бариерите, пред които са изправени тези организации.

В тази връзка, ще сме ви благодарни, ако бихте могли да допринесете с вашето време и опит, като участвате в това изследване .


Благодарим ви предварително за участието.

С най-добри пожелания,

Карло КОРАЗА
[e-signed]
EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Innovation and Advanced Manufacturing
Tourism, Emerging and Creative Industries
Brussels, 07/03/2016
GROW F4 (2016) 1324546
Dear Sir / Madam,


The huge potential of the digital economy is underexploited in Europe. There is evidence that new digital opportunities create new business opportunities.

The growth prospects offered by the digital economy in Europe are promising also in terms of providing solutions for the soaring rates of unemployment and creating new job opportunities, particularly for young people.

Enhancing the use of digital technologies and online services is among the European Commission's policy priorities.

Tourism is one of the key contributors to the European economy and as such is critical to ensure the competitiveness of EU tourism. Enhancing digitalisation of tourism SMEs will enable the European tourism industry to thrive in today’s digital world.

Currently, there is very little data and information available on the level of digitalization specifically in the tourism sector at EU level as well as on the obstacles preventing EU tourism businesses to improve their use of digital tools.

In view of this, the European Commission has commissioned a research project to determine the level of digitalisation of European tourism SMEs and the barriers these organisations are facing.

In this regard, we would appreciate if you could contribute with your time and experience by participating in this research.


Thank you in advance for your participation.

Kind regards,

Carlo CORAZZA
[e-signed]